Denunciar

Lembre levar a comisaría calquera documentación de identificación persoal, D.N.I., PASAPORTE, NIE, etc., listaxe dos obxectos subtraídos, se é posible co número de serie, modelo, marca, IMEI (no caso dos teléfonos móbiles), calquera característica que poida servir para identificalo, así como os vídeos gravados das cámaras de seguridade, se dispón deles.

Onde e como denunciar

Sempre poder acudir a calquera comisaría, abertas as 24 horas do día, os 7 días da semana.

De igual xeito facilitámosche a denuncia, podéndoa facer tamén por teléfono e Internet.

Preguntas frecuentes (faq)
 • Ir arriba

  Que fago se fun vítima ou presenciei un feito delituoso?

  • Comunicalo en canto lle sexa posible, ben por teléfono ao 091 ou 112, por Internet ou presencialmente en dependencias policiais.
  • Se no transcurso do feito observaches que hai máis persoas que foron testemuñas do feito, convídalles a comparecer nas dependencias ou pídelles un teléfono de contacto.
  • Se viches ao autor dos feitos, tenta observar características, tatuaxes, aspecto físico, raza, dirección na que fuxiu...
  • Se sufriches un roubo, furto... Non toques nada, xeralmente nestes escenarios poden quedar indicios, mostras interesantes para a investigación policial, etc.
  • Se se trata dun maltrato e a persoa maltratadora atópase no domicilio, sal e busca refuxio na casa dun veciño de confianza ou busca axuda na rúa. CHAMA AO 091 O 112!
 • Ir arriba

  Que documentación debo levar ás dependencias policiais?

  • Calquera documentación de identificación persoal, D.N.I., N.I.E., pasaporte, etc.
  • Listaxe dos obxectos subtraídos, se é posible co número de serie, modelo, marca, IMEI (no caso dos teléfonos móbiles), calquera característica que poida servir para identificalo, así como vídeos gravados das cámaras de seguridade, se dispós delas.
 • Ir arriba

  Xa denunciamos, e agora que?

  Coa anterior Lei de Axuizamento Criminal todos os atestados remitíanse ao Xulgado, coñecésese autor do feito delituoso ou non. Coa modificación da devandita lei, no 2015, só remitirán os que teñan autor coñecido. Aqueles que se descoñezan quedarán en dependencias policiais ao dispor do Ministerio Fiscal ou Autoridade Xudicial sen enviarllos, salvo que concorra algunha das seguintes circunstancias:

  1. 1. Que se trate de delitos contra a vida, integridade física, liberdade e indemnidade sexual ou de delitos relacionados coa corrupción.
  2. 2. Que pasadas 72 horas dende a apertura do atestado, practíquese dilixencia e esta tivese algún resultado.
  3. 3. Que o Ministerio Fiscal ou a Autoridade Xudicial soliciten a remisión do atestado.
  4. 4. Que se traten de Delitos de Odio. Estas condutas discriminatorias deberán ser remitidas á Autoridade Fiscal e ao Fiscal Delegado para a tutela penal da Igualdade contra a Discriminación.
 • Ir arriba

  Pode un home ser vítima de violencia de xénero?

  A L.O. 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, establece que só pode ser vítima de violencia de xénero a muller.

  Violencia de xénero
  Prodúcese exclusivamente cando a violencia a exerce o home sobre a muller. Ten que existir ou existiu unha relación sentimental entre eles. Esta violencia non ten por que ser sempre física, tamén pode ser psicolóxica ou sexual.
  Violencia doméstica
  É a violencia que ocorre na familia, pode ser física ou psicolóxica. Por exemplo, violencia entre persoas do mesmo sexo (intraxénero), da muller sobre o home, violencia de pais a fillos ou viceversa, contra as persoas maiores ou outras persoas que convivan no mesmo domicilio.
 • Ir arriba

  Que é a orde de protección e como se pode solicitar?

  É un instrumento de protección ás vítimas de violencia, tanto de xénero como doméstica. Pódea solicitar a propia vítima, un familiar, o Fiscal ou acordada de oficio polo Xuíz.

  Para solicitala, a persoa debe de encher un formulario único e normalizado. Pódese presentar en calquera comisaría de policía, posto de garda civil, xulgado, fiscalía, oficinas de atención a vítimas ou nos servizos sociais asistenciais das administracións públicas.

 • Ir arriba

  Pódese solicitar un avogado de forma gratuíta?

  Si. Calquera muller que sufra violencia de xénero pode solicitar un avogado especializado en violencia de xénero, da quenda de oficio de violencia contra a muller, independentemente dos seus ingresos económicos.

  Se a persoa é vítima doutros delitos, dependendo dos seus ingresos económicos, poderá solicitar un avogado de oficio.

 • Ir arriba

  Podo estar acompañada no momento da denuncia?

  Si. Toda vítima ten dereito a estar acompañada de quen o desexe en todo momento, salvo que isto fose contrario aos intereses da vítima ou prexudicase ao curso do proceso.

 • Ir arriba

  Pode un menor por unha denuncia sen estar acompañado?

  Si. Sempre que pola súa idade e circunstancias apréciense suficientes signos de madurez. Aínda que, con carácter xeral, os menores de idade denunciarán acompañados dos seus pais ou representantes legais, especialmente se se trata de menores de curta idade e non se aprecia incompatibilidade de intereses entre uns e outros.

 • Ir arriba

  É delito que a miña parella ou ex parella difunda imaxes miñas de contido sexual sen o meu consentimento?

  Si. Este delito é coñecido co nome de SEXTING e fai referencia ao envío ou difusión de fotografías e vídeos con contido sexual sen consentimento da persoa ou persoas que aparecen nelas.

 • Ir arriba

  Que é o GROOMING?

  É a utilización, por parte dun adulto, de calquera medio tecnolóxico de comunicación para contactar con menores e chegar a lograr encontros sexuais con eles ou conseguir pornografía infantil dos propios menores contactados, a partir das gravacións destes, xa sexan enviadas por eles ou obtidas mediante videoconferencias.

  Trátase de accións deliberadas por parte dun adulto para establecer lazos de amizade cun menor en Internet, co obxectivo de obter unha satisfacción sexual mediante imaxes eróticas ou pornográficas do menor ou incluso como preparación para un encontro sexual.

 • Ir arriba

  A miña parella contrólame o móbil e as redes sociais continuamente, podo denunciar?

  Este tipo de control, cando se dá de forma continuada, pode chegar a ser unha forma de ACOSO chamado CIBERACOSO. E si, pódese denunciar.

  • Vixiar os comentarios que fan nas redes sociais.
  • Revisar as publicacións e fotos dos amigos ou amigas e utilizalas para facer reproches ou cuestionar as súas relacións.
  • Apertar para que des de baixa a lista de contactos a persoas que non son do seu agrado.
  • Esixir que lle inclúas nas túas redes sociais.
  • Buscar a maneira de obter os teus contrasinais para controlar os perfís e ler as túas mensaxes.
  • Esixir que elimines fotos do teu perfil porque non lle gusta como aparece.
  • Se publicas fotos onde apareces con persoas, teimar para que lle expliques quen son e onde as coñeciches.
  • Insistir en que actualices a túa situación sentimental no teu perfil de Facebook.
  • Apertar para que leas os correos na súa presencia.
  • Ameazar con publicar fotos ou información íntima nas redes sociais se non fas o que el ou ela quere.
 • Ir arriba

  Son estranxeira e actualmente atópome de forma irregular en España. Sufro violencia por parte da miña parella, pero teño medo a denunciar dado que me dixeron que me poden esixir regresar ao meu país de orixe, é verdade?

  Aínda que a vítima de violencia de xénero sexa unha persoa estranxeira que careza da autorización de residencia en España, ten dereito a interpoñer unha denuncia por actos constitutivos de violencia de xénero e pode solicitar un/unha avogado/a para que lle defenda. Así mesmo, ten dereito á asistencia xurídica gratuíta.

  A muller inmigrante vítima de violencia de xénero pode solicitar unha autorización de residencia e traballo por circunstancias excepcionais a partir do momento no que se ditou unha orde de protección ao seu favor ou, na súa falta, informe do Fiscal que indique indicios de violencia de xénero.

 • Ir arriba

  Son estranxeira e vin a España reagrupada polo meu marido. El maltrátame pero teño medo a perder a miña autorización de residencia por reagrupamento familiar se lle denuncio.

  Se a muller inmigrante vítima de violencia de xénero ten autorización de residencia por reagrupamento familiar coa súa parella, pode obter unha autorización de residencia e traballo por circunstancias excepcionais independente dende o momento no que se ditou una orde de protección ao seu favor.

 • Ir arriba

  Son estranxeira e vin a España pero estou de forma irregular e a miña parella maltrátame. Teño medo a denunciar por se me expulsan do país.

  Se ao denunciarse a situación de violencia de xénero, ponse de manifesto a situación irregular da muller estranxeira ou se con anterioridade á denuncia iniciouse un procedemento sancionador por situación irregular, incluso no caso de que houbese pendente unha orde de expulsión, todos eses procedementos suspenderíanse (pararían).

 • Ir arriba

  Desapareceu un familiar ou amigo, que fago?

  • Se é adulto o desaparecido

   • Antes de presentar a denuncia, e co fin de acreditar a autenticidade e certeza da desaparición, a persoa que detecte a ausencia doutra persoa sen motivo aparente (familiar, amigo, veciño, compañeiro de traballo, etc.) realizará as xestións inmediatas para a súa localización, chamadas telefónicas, contactos con familiares, amigos, compañeiros...nos lugares habituais de paradoiro co obxecto de recompilar a maior información posible á hora de formular a denuncia. Ante esta eventualidade e dependendo das características do ausente, procederase a realizar a denuncia.

    Poderase adiantar esta información sobre a desaparición chamando ao 091 ou 112, facilitando características esenciais da persoa ausente-desaparecida para que, por dotacións policiais, realícense as primeira xestións de procura, partindo como punto de referencia o último luar no que fose avistado.

   • Denunciarase canto antes, As primeras horas son cruciais-vitais,en calquera dependencia policial de garda civil ou policía autonómica, sendo indiferente o luar no que se realice, ou chamando ao 091 ou 112, , NON á espera das 24/48 horas..
   • QUE DATOS TEÑO QUE RECOMPILAR PARA FACILITAR A INVESTIGACIÓN?
    • Día, hora, lugar da desaparición.
    • Importante no momento da denuncia, aportar a maior información posible desta persoa, características físicas, vestimenta, se porta teléfono móbil, documentación, vehículo, marcas-acenos, enfermidades, medicamentos, hábitos, vehículos, redes sociais, etc. Aportando nese momento, se fose posible, unha fotografía, o máis recente, caso negativo será entregada con posterioridade.
    • A rápida denuncia da desaparición facilitará as primeiras actuación policiais encamiñadas á localización da devandita persoa. “É preferible realizar a denuncia o antes posible e retirar a mesma no caso de localización ou reintegro ás poucas horas”.
  • Se é menor o desaparecido

   Se a desaparición é dun menor seguiremos a mesma pauta que si fose adulto, aínda que neste caso activarase un sistema de alerta, denominado comoalerta - menor desaparecido. Este sistema tiene como fin publicar de una forma rápida y segura la desaparición del menor mediante la emisión de alertas y llamamientos de colaboración a la población, a través de los medios de comunicación y de aquellas entidades y organismos con la capacidad tecnológica adecuada para la transmisión de mensajes a la sociedad.