Unidade de Atención á Familia y Muller

As Unidades de Atención á Familia e Muller, somos as Unidades da Policía Nacional especializadas na prevención e a investigación das infraccións penais sobre violencia de xénero, doméstica e sexual.

As Unidades de Atención á Familia e Muller, somos unidades policiais especializadas na loita contra:

VIOLENCIA DE XÉNERO

Ten lugar exclusivamente cando a violencia a exerce o home sobre a muller. Ten que existir ou existía unha relación sentimental entre eles e non ten por que ser sempre física, tamén pode ser psicolóxica ou sexual.

A violencia contra a muller é unha manifestación de desequilibrio histórico entre a muller e o home que levou á dominación e á discriminación da muller polo home, privando así á muller da súa plena emancipación” (Convenio de Istambul 2011).

É unha violencia que se dirixe sobre as mulleres polo feito mesmo de selo, por ser consideradas, polos seus agresores, carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión” (Lei orgánica 1/2004).

VIOLENCIA DOMÉSTICA

É a que ocorre dentro da familia, como a violencia contra os menores por parte dos seus pais, violencia de fillos a pais, violencia da muller contra o home, entre persoas do mesmo sexo (intraxénero), contra persoas maiores e outras persoas que convivan no mesmo domicilio.

VIOLENCIA SEXUAL

Cando unha persoa obriga a outra a levar a cabo unha determinada conduta sexual que non quere. A violencia sexual pode ter diversas manifestacións: dende a violación ata o acoso ou os tocamentos non desexados, o exhibicionismo ante menores, etc.

As UFAM somos un servizo policial integral no ámbito da familia e muller a nivel nacional. Contamos con persoal especializado con capacidade para atender, escoitar e comprender a todas as vítimas.

 • Recollemos a denuncia, investigamos e prestamos a protección que necesite a vítima.
 • Aínda que a persoa non teña claro se vai denunciar, dámoslle información sobre o proceso e os recursos que lle poden axudar.
 • Poderá estar acompañada da persoa que desexe en todo momento.
 • Contamos con intérpretes de lingua de signos e idiomas estranxeiros para as persoas que o necesiten.
 • Temos en conta as necesidades que poidan ter as persoas con discapacidade

Traballamos para que a coordinación co resto das institucións sexa posible: servizos sociais, servizos sanitarios, outras policías, oficinas de atención ás vítimas, asociacións e ONG, etc.

 • Código electrónico de violencia de xénero e doméstica

  Compendio lexislación sobre violencia de xénero e doméstica

  Data 23 de Novembro de 2017

 • Lei Orgánica 1/2004

  Medidas de protección integral contra a violencia de xénero

  Data 28 de Decembro de 2004

 • Lei 27/2003

  Reguladora da orde de protección das vítimas de violencia doméstica.

  Data 31 de Julio de 2003

 • Lei Orgánica 3/2007

  Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

  Data 3 de Marzo de 2007

 • Lei Orgánica 10/2011

  Lei Orgánica 10/2011, do 27 de xullo, de modificación dos artigos 31-bis e 59-bis da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social

  Data 27 de Julio de 2011

 • Protocolo de Actuación

  Protocolo de actuación do servizo telefónico de atención e protección para vítimas da violencia de xénero (ATENPRO)

  Data 27 de Julio de 2012

 • Protocolo de Actuación

  Protocolo básico de intervención contra os malos tratos infantís no ámbito familiar, do observatorio da infancia do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

  Data 09 de Junio de 2014

 • Lei 23/2014

  Recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, incorpora ao dereito Español diversas decisións marco e a directiva 2011/99/UE, do 13 de decembro de 2011, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a Orde Europea de Protección.

  Data 20 de Noviembre de 2014

 • Lei Orgánica 1/2015

  Código Penal

  Data 30 de Marzo de 2015

 • Lei 4/2015

  Estatuto da vítima do delito

  Data 27 de Abril de 2015

 • Lei Orgánica 8/2015

  Modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia.

  data 22 de Julio de 2015

 • Lei 43/2015

  Terceiro sector de acción social

  Data 09 de Octubre de 2015

 • Ratificación do Convenio do Consello de Europa

  Prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica (Convenio de Istambul)

  Data 06 de Junio de 2014

 • Ratificación do Convenio internacional

  Os dereitos das persoas con discapacidade (Convenio Nova York)

  Data 21 de Abril de 2008

 • Directiva Europea 2011/92/UE

  Loita contra os abusos sexuais, a explotación sexual dos menores e a pornografía infantil

  data 13 de Diciembre de 2011

 • Directiva Europea 2011/99/UE

  Orden Europea de Protección

  Data 13 de Diciembre de 2011

MISIÓN

As Unidades de Atención á Familia e Muller somo as Unidades da Policía Nacional especializadas na prevención e na investigación das infraccións penais sobre violencia de xénero, doméstica e sexual.

No noso empeño de situar ás vítimas no centro do sistema e de proporcionarlles unha atención policial integral, incorporamos as nosas tarefas, baixo unha mesma dirección, xunto coas tarefas de investigación, a súa asistencia e protección en coordinación co resto de institucións implicadas.

VISIÓN

Ser referente policial no ámbito da muller, familia e menor no plano nacional e internacional, con persoal altamente especializado e próximo ás vítimas que preste un servizo de calidade recoñecido

VALORES

 • Actuación policial integral, axuntando prevención, investigación, protección e atención á vítima.
 • Empatía coas vítimas e sensibilidade social.
 • Perspectiva de xénero.
 • Tolerancia e respecto pola diversidade.
 • Compromiso e apio á discapacidade.
 • Conciencia social.
 • Especialidade na proximidade.
 • Coordinación e colaboración interinstitucional.
 • Profesionalidade e flexibilidade.

Se queres poñer unha denuncia ou necesitas información sobre violencia de xénero, doméstica ou sexual, diríxeche á Comisaria máis próxima, hai UFAM en todas as Comisarías de Policía Nacional.

Se coñeces unha situación de violencia, e non é unha emerxencia, acode á Comisaria e conta o que crees que está a ocorrer, non importa se non o sabes con seguridade, a policía encargarase de comprobalo.