Drets del ciutadà en el registre electrònic

Informació addicional sobre protecció de dades en el registre electrònic d'accés a la policia nacional

Aquest tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Responsable del tractament

Secretaria General del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional. Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior.
C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid.

Delegat de protecció de dades

Àrea Jurídica del Gabinet Tècnic de la Policia Nacional. Secretaria d'Estat de Seguretat. Ministeri de l'Interior.
C/ Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid. Correu: policianacional.dpd@policia.es

Finalitat del tractament

La comunicació de l'interessat es rep, registra i es dóna trasllat a l'òrgan competent per a la seua tramitació.

Interessats

Ciutadans i empreses.

Destinataris

Sector Públic.

Transferències internacionals

Estan previstes quan de la sol•licitud es desprenga la necessitat de l'Administració, en compliment de la legislació vigent, de traslladar les dades aportades per l'interessat a un tercer estat o organisme internacional, procedint-se en eixos supòsits conforme al que es disposa tant en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la possibilitat de la seua lliure circulació, com en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals.

Termini de conservació

La informació es conservarà durant un termini de cinc anys excepte aquelles comunicacions del contingut de les quals puguen derivar-se conseqüències juridicopenals que es mantindran durant el temps en el qual es desenvolupe la investigació i procés judicial en el seu cas, així com el període de temps de prescripció de les possibles responsabilitats criminals i de cancel•lació dels antecedents policials i penals.

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

De manera genèrica, les determinades pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, i concretament, les disposades per l'Orde INT/424/2019, de 10 d'abril, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de l'Interior i les directrius generals en matèria de seguretat de la informació per a la difusió de resultats provisionals en processos electorals.

Com exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades quan procedisquen davant el Delegat de Protecció de la Policia Nacional, carrer Rafael Calvo, 33, 28010, Madrid, a través del correu:

policianacional.dpd@policia.es. També pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid o a l'adreça de correu electrònic dpd@agpd.es